REGULAMIN WYCIECZEK I IMPREZ ORGANIZOWNYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 44 W KATOWICACH

I.       Przygotowania

1.     Kierownik winien uzyskać zgodę Dyrektora szkoły na wycieczkę, imprezę oraz wypełnić kartę wycieczki.

2.     Kierownik winien omówić z uczestnikami cel wycieczki, imprezy, korelację z tematyką zajęć lekcyjnych, zapoznać z jej przebiegiem, zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania.

3.     Podczas wyjazdu, wyjścia na imprezę, wycieczkę przedmiotową lub krajoznawczo – turystyczną w obrębie dzielnicy, powinien być zapewniony przynajmniej 1 nauczyciel dla 30 uczniów. Jeżeli grupa korzysta z miejskich środków lokomocji, opieka powinna być zwiększona w zależności od odległości oraz wieku uczniów.

4.     Podczas wyjazdu, wyjścia na wycieczkę, imprezę z uczniami poza dzielnicę, powinien być zapewniony 1 opiekun dla grupy 15 uczniów.

5.     Przed wyjazdem poza dzielnicę, kierownik wycieczki winien przypomnieć uczniom o zabraniu legitymacji szkolnej oraz właściwego prowiantu, stosownym ubiorze oraz ewentualnym zażyciu leków przeciw chorobie lokomocyjnej.

6.     Na długie wycieczki, imprezy, kierownik winien zaopatrzyć grupę w apteczkę, po uprzednim sprawdzeniu jej zawartości.

7.     W przypadku korzystania z transportu autokarowego, kierownik ma obowiązek pisemnego zgłoszenia – z tygodniowym wyprzedzeniem – wyjazdu grupy w Komendzie Miejskiej Policji, w celu sprawdzenia przez funkcjonariuszy stanu technicznego pojazdu.

 

II.      Zasady bezpieczeństwa w czasie zbiórki i przejazdu

8.     Wszyscy uczestnicy wycieczki, imprezy, powinni punktualnie stawić się w miejscu zbiórki.

9.     Bagaże powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika i złożone w wyznaczonym miejscu.

10.  Wsiadanie i wysiadanie ze środków transportu odbywa się pojedynczo, zaś zajmowanie miejsc odbywa się zgodnie ze wskazówkami kierownika lub opiekuna.

11.  W czasie jazdy zabrania się wstawania z miejsc, przemieszczania się, otwierania okien.

12.  Wszelkie potrzeby (złe samopoczucie, konieczność skorzystania z toalety itp.) uczestnicy zgłaszają kierownikowi lub opiekunom.

13.  Przejście do toalety odbywa się wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

14.  Podczas postojów uczestnicy stosują się ściśle do poleceń kierownika oraz opiekunów.

15.  Po każdym postoju dokonuje się przeliczenia uczestników.

16.  Uczestnicy wycieczki, imprezy zobowiązani są do dbałości o czystość zajmowanego miejsca w środku transportu.

17.  Po przyjeździe, uczestnicy wycieczki, imprezy są przekazywani pod opiekę rodziców lub opiekunów. Za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów, uczeń może samodzielnie wrócić do domu.

 

III.    Zasady bezpieczeństwa w trakcie wycieczki, imprezy

18.  Uczestnicy przemieszczają się w zwartej grupie, pod opieką kierownika i opiekunów.

19.  Zabrania się samowolnego oddalania od grupy.

20.  Każdy uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować kierownika lub opiekunów o zaistniałej sytuacji problemowej (złe samopoczucie, samowolne oddalenie się uczestnika, nagły wypadek itp.).

21.  Kierownik wycieczki niezwłocznie informuje Dyrekcję szkoły o zaistniałych poważnych trudnościach, wypadkach, a także zmianie godziny powrotu.

 

IV.   Zasady zachowania w miejscu zakwaterowania podczas wycieczek i imprez kilku lub wielodniowych

22.  Pokoje zajmowane są zgodnie z wcześniej ustalonym porządkiem.

23.  Uczestnicy bezwzględnie stosują się do regulaminu ośrodka, z którym zostają zapoznani bezpośrednio po zakwaterowaniu.

24.  Zbiórki na posiłki i wyjścia odbywają się o ustalonych porach i w wyznaczonych miejscach.

25.  Zabrania się wychylania przez okna oraz samowolnego wychodzenia na balkony.

26.  Podczas ciszy popołudniowej i nocnej uczestnicy zobowiązani są do niezakłócania odpoczynku innym.

27.  Przez cały czas pobytu, uczestnicy dbają o czystość zajmowanych pomieszczeń.

28.  Bez względu na porę, uczestnicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić kierownika lub opiekunów o zaistniałej sytuacji problemowej.

 

V.     Zasady finansowego rozliczania wycieczek, imprez

29.  Kierownik wycieczki, imprezy ma obowiązek rozliczenia się z poniesionych kosztów przed instytucją lub osobami je finansującymi.

30.  Jeżeli udział w wycieczce, imprezie finansowany był przez rodziców, rozliczenie winno być wpięte do zeszytu spotkań z rodzicami (do wglądu zainteresowanych rodziców).

 

VI.   Inne postanowienia

31.  W przypadku stałego zażywania leków przez dziecko, rodzic jest zobowiązany do przekazania leków opiekunowi wraz z pisemnym upoważnieniem i informacją o sposobie dawkowania.

32.  Kierownik oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty wartościowe będące w posiadaniu uczestników, a nie stanowiące niezbędnego wyposażenia (np. aparaty fotograficzne, mp-3, itp.).

33.  Uczestnicy imprezy „zielona szkoła” nie zabierają ze sobą telefonów komórkowych. Do wiadomości rodziców podawane są nr telefonów kierownika, opiekunów oraz ośrodka wypoczynkowego.

34.  Za szkody spowodowane przez uczestników podczas przejazdów oraz pobytów w ośrodkach wypoczynkowych odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

35.  W przypadku notorycznego, rażącego naruszania regulaminu przez uczestnika wycieczki, imprezy, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka z placówki.