REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 44 IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W KATOWICACH


Regulamin opracowano w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. (ze zmianami) oraz Statut Szkoły.


STRUKTURA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

       Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.

       Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu.

       Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

Reprezentantem Samorządu Uczniowskiego jest organ zwany Radą Młodzieżową (RM).

W skład Rady Młodzieżowej - z prawem głosu - wchodzą:

 1. Zarząd Rady Młodzieżowej w składzie:
   - przewodniczący RM,
   - zastępca RM,
   - sekretarz (protokolant) RM.
 2. Samorządy klasowe w składzie:
   - przewodniczący klasy,
   - zastępca przewodniczącego klasy,
   - skarbnik.
 3. Na wniosek organizacji uczniowskich, działających na terenie szkoły - przewodniczący lub zastępcy tych organizacji.
 4. W posiedzeniach RM, na wniosek samej Rady, mogą uczestniczyć przewodniczący i zastępcy klas trzecich.
 5. Skład RM może być poszerzony o innych uczniów (bez prawa głosu), wyrażających wolę stałej współpracy z Radą.

       RM w celu sprawnego rozwiązywania problemów i realizowania zadań może wyłonić ze swego grona mniejsze zespoły (sekcje, komisje), których charakter, liczba członków i sposób funkcjonowania zostaną określone podczas ogólnego zebrania Rady.

       Wszystkie uchwały (decyzje) podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków RM.

       Członkowie RM mają obowiązek spotykać się, co najmniej raz w miesiącu. Przebieg spotkań Rady jest dokumentowany w formie przyjętej przez Radę. Spotkania Rady zwoływane są na wniosek opiekuna, przewodniczącego Rady lub Dyrektora Szkoły.


ZADANIA I KOMPETENCJE RADY MŁODZIEŻOWEJ I JEJ ORGANÓW


Główne zadania RM to:

  - obrona praw i godności uczniów oraz całych zespołów klasowych,
  - czynne uczestnictwo w życiu szkoły - współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań Szkoły, w tym opiniowanie programów i regulaminów wynikających ze statutowej działalności Szkoły,
  - wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły,
  - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem,
  - przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz respektowania podstawowych praw uczniów.

       Wyrażanie opinii, na wniosek Dyrektora Szkoły, o pracy nauczycieli (na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wśród członków RM oraz uczniów klasy, której nauczyciel jest wychowawcą).

       Rada Młodzieżowa ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego po zasięgnięciu opinii zespołów klasowych.

       Zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego dokonuje Rada na drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności 3 członków Rady.

       Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.


Zarząd RM:

  - organizuje pracę Rady tak, aby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych przedstawicieli trafnie,
  - opracowuje, wspólnie z opiekunem i przedstawia RM projekt planu pracy na dany rok szkolny oraz czuwa nad jego realizacją,
  - pełni rolę rzecznika praw ucznia,
  - po każdym okresie w danym roku szkolnym przedstawia efekty pracy RM, z uwzględnieniem realizacji planu pracy.

Samorząd Klasowy:

  - reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem RM (m.in. przekazuje klasie na godzinie wychowawczej informacje ze spotkania Rady),
  - organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.),
  - wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy,
  - organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy,
  - po każdym okresie w danym roku szkolnym dokonuje podsumowania pracy klasy z uwzględnieniem wyników nauczania, zachowania i osiągnięć uczniów,
  - sposób wyboru Samorządu Klasowego ustala w porozumieniu z zespołem klasowym wychowawca,
  - w przypadku niewłaściwego wywiązywania się z powierzonej funkcji, uczeń może być z niej odwołany na wniosek wychowawcy lub pozostałych uczniów klasy.


       Wyboru nowego członka samorządu należy dokonać w ciągu 2 tygodni od dnia odwołania poprzedniego.


ZASADY WYBIERANIA ZARZĄDU RADY MŁODZIEŻOWEJ

Kandydatem na przewodniczącego RM może zostać uczeń, który:

  a. nie otrzymał nigdy niższej oceny z zachowania niż ocena bardzo dobra,
  b. wyraził wolę pełnienia funkcji przewodniczącego.

       Prawo zgłaszania kandydatów mają całe zespoły klasowe. Klasa może zgłosić tylko jednego kandydata. Sposób wyłaniania klasowego kandydata ustalany jest wewnętrznie przez samorząd klasowy w porozumieniu z wychowawcą.

       Wybory na przewodniczącego RM organizowane są przez RM wraz z końcem jej kadencji, tzn. do końca zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

       Datę wyborów ustala opiekun RM, a ogłasza przewodniczący Rady na 2 tygodnie przed jej terminem.

       Wyborom przewodniczącego RM może towarzyszyć kulturalna, niezakłócająca pracy szkoły kampania wyborcza, przeprowadzona w dniu poprzedzającym wybory. Kampania ta może przyjąć dowolną formę (np. spotkania przedwyborcze, hasła i plakaty prezentujące kandydata i jego program), nie naruszając przy tym godności kandydatów.

       W przypadku stwierdzenia przez RM jakichkolwiek nieprawidłowości, RM ma prawo wycofać kandydata z udziału w wyborach.

       Szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły.


W celu przeprowadzenia wyborów przewodniczącego RM opiekun powołuje 4-osobową komisję wyborczą, w skład której wchodzą uczniowie klas VI.

       W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-V w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

       Po zebraniu i przeliczeniu głosów komisja stwierdza:

  a. ogólną liczbę uczniów biorących udział w głosowaniu,
  b. ilość wydanych kart do głosowania,
  c. liczbę oddanych głosów,
  d. liczbę głosów nieważnych,
  e. liczbę głosów ważnych (nazwisko tylko jednego kandydata),
  f. nazwiska i imiona uczniów, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w wyborach, czyli przewodniczącego i zastępcę RM.

       Przewodniczącym RM zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, a jego zastępcą uczeń zajmujący w wyborach 2 miejsce.

       W przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów odbywa się 2 tura wyborów. Biorą w niej udział samorządy klas VI, przed którymi ponownie prezentują się indywidualnie wyżej wymienieni kandydaci. Po ich wysłuchaniu wyborcy mają prawo do zadawania pytań, a następnie w głosowaniu tajnym dokonują wyboru przewodniczącego.

       Jeśli i to głosowanie nie da rozstrzygnięcia, wtedy przewodniczącego wybiera się w drodze losowania, a kontrkandydat zostaje zastępcą.

       Po ostatecznym ustaleniu wyników Komisja sporządza protokół z wyborów.

       Za prawidłowy przebieg wyborów odpowiada opiekun RM.

       Sekretarza (protokolanta) RM wybiera, spośród swego grona, RM na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym.


       Kadencja Zarządu RM może trwać nie dłużej niż do końca roku szkolnego. Kadencja może być skrócona:

  a. na umotywowany wniosek każdego z członków,
  b. na skutek odwołania przez RM w drodze tajnego głosowania w obecności 3/4 uprawnionych.


       W takim przypadku odwołanego członka Zarządu RM zastępuje uczeń wybrany przez Radę spośród swego grona, w drodze tajnego głosowania, w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia odwołania.


       W przypadku, kiedy aktualnie działająca RM nie podejmie się organizacji wyborów, przewodniczącego i zastępcę wybiera nowa RM spośród członków Rady w głosowaniu tajnym w obecności, co najmniej 3/4 członków Rady, na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.
ZASADY WYBORU OPIEKUNA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

       Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu, a zarazem rzecznikiem jego praw na forum Rady Pedagogicznej. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

       Kandydatem na opiekuna RM może zostać każdy członek Rady Pedagogicznej, zgłoszony przez Radę Młodzieżową w drodze tajnego głosowania.
Kandydaci na opiekuna powinni wyrazić zgodę na udział w wyborach. Po uzyskaniu zgody przez wybranych nauczycieli RM wysuwa kandydaturę trzech, którzy otrzymali największą liczbę punktów.
       Jeśli Rada nie dokona tego wyboru, kandydatów proponuje Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
       Wybory opiekuna przebiegają równolegle z wyborami przewodniczącego RM.

       Opiekunem RM zostaje nauczyciel, który w drodze tajnego głosowania ogółu uczniów klas III-V uzyskał największą liczbę głosów.

       Kadencja opiekuna RM trwa 1 rok szkolny.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

       Uczeń szkoły ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka.

       Uczeń szkoły ma prawo do:

  a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
  b. opieki i warunków w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  c. swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób,
  d. aktywnego współuczestnictwa w życiu szkoły,
  e. wybierania swych przedstawicieli do Rady Młodzieżowej,
  f. pomocy pedagogiczno - psychologicznej, w przypadku trudności dydaktycznych i trudnej sytuacji losowej,
  g. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki, sali komputerowej, świetlicy szkolnej oraz stołówki,
  h. uczestniczenia w konkursach wiedzy i umiejętności, rozwijania swych zainteresowań poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań,
  i. wypoczynku na przerwach, w czasie ferii i przerw świątecznych (dopuszcza się polecenie przeczytania lektury),
  j. obiektywnej, jawnej, motywowanej, systematycznie dokonywanej, w różnych formach, oceny swoich osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych,
  k. prawo redagowania gazetki szkolnej,
  l. prawo wyboru nauczyciela, pełniącego rolę opiekuna samorządu oraz przewodniczącego RM,
  m. każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie legitymację szkolną. W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji duplikat wydawany jest odpłatnie.


       Obowiązkiem ucznia szkoły jest:

  a. przestrzeganie przepisów prawa, postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, a także zasad kultury osobistej,
  b. aktywne uczestnictwo w procesie nauczania i wychowania, sumienne wykonywanie swoich obowiązków i zadań, zgodne współdziałanie z bracią uczniowską,
  c. punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia oraz przedstawienie pisemnego usprawiedliwienia nieobecności wystawionego przez lekarza lub rodziców,
  d. poszanowanie mienia szkoły, dbanie o ład i porządek,
  e. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów,
  f. okazywanie szacunku pracownikom szkoły i pozostałym członkom społeczności szkolnej,
  g. dbanie o swój estetyczny i schludny wygląd,
  h. wykazywanie się uczciwością w postępowaniu,
  i. wykazywanie troski o dobre imię szkoły i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
  j. uczeń nie powinien przynosić do Szkoły przedmiotów drogich, wartościowych lub pamiątek.
NAGRODY I KARY

       Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń lub zespół klasowy na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Młodzieżowej.


Nagrody.

       Nagroda może być przyznana uczniowi za wyróżniające się wyniki w nauce i zachowaniu, sukcesy w konkursach przedmiotowych, wzorową frekwencję, pracę społeczną, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu oraz efektywną pomoc koleżeńską.

       Ustala się, że nagrodą za wyniki w nauce i zachowanie jest świadectwo z wyróżnieniem.

       Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który wraz z końcem roku szkolnego otrzymał średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie.

       Najlepszy absolwent Szkoły otrzymuje wraz z końcem roku szkolnego honorową statuetkę "Primus inter parens".

Pozostałe formy nagród to:

  a. srebrna tarcza - dla uczniów klas III za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie - i złota tarcza dla uczniów klas VI, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz wzorowe zachowanie,
  b. pochwała wychowawcy udzielona indywidualnie lub na forum klasy,
  c. pochwała samorządu klasowego lub szkolnego udzielona indywidualnie, wobec klasy lub na forum Szkoły,
  d. pochwała Dyrektora Szkoły udzielona indywidualnie, wobec klasy lub na forum Szkoły,
  e. nagroda rzeczowa (w zależności od możliwości finansowych Rady Rodziców), dyplom uznania,
  f. list pochwalny dla ucznia i rodziców.


Kary.

       Za nieprzestrzeganie Regulaminu Uczniowskiego i naruszenie przepisów prawa szkolnego, uczeń podlega stosownym karom.

       Wobec uczniów stosuje się następujące kary:

  a. upomnienie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły,
  b. nagana Dyrektora Szkoły na apelu ogólnoszkolnym,
  c. zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  d. obniżenie oceny z zachowania,
  e. przeniesienie do równoległej klasy,
  f. przeniesienie do innej szkoły za zgoda Śląskiego Kuratora Oświaty w przypadku:
   - wyczerpania możliwości dyscyplinowania ucznia (określone w ust. 2 pkt 1 - 5 Statutu Szkoły),
   - rozboju w szkole i poza nią,
   - picia alkoholu w szkole i poza nią,
   - dewastacji mienia szkolnego,
   - fałszowania dokumentów,
   - wyłudzania pieniędzy i dóbr materialnych,
   - posiadania i handlu narkotykami.


       W razie wątpliwości, co do zgodności z przepisami formalnymi, uczeń ma prawo do odwołania się od zastosowanej wobec niego kary.

       Ustala się następujący tryb odwoławczy:

  - wystąpienie z pisemnym wnioskiem do Rady Pedagogicznej o odwołanie zastosowanej kary, nie później niż do 3 dni po ukaraniu, za pośrednictwem wychowawcy klasy,
  - wystąpienie z pisemnym wnioskiem do organu nadzorującego w terminie do 7 dni po uzyskaniu odpowiedzi Rady Pedagogicznej.


       Rada Pedagogiczna podejmuje stosowne decyzje nie później niż do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

       Organ nadzorujący Szkołę podejmuje decyzje w trybie postępowania administracyjnego.

       W przypadku, jeśli nie zostały naruszone przepisy formalne i prawne, decyzja o udzieleniu kary wobec ucznia jest ostateczna.

       Szkoła ma obowiązek poinformowania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o zastosowanej wobec niego karze (ust. 2 pkt 2 - 6 Statutu Szkoły).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Szkolne tradycje.

Ustala się następujące szkolne tradycje:

  a. 21 marca - pierwszy dzień wiosny. Może to być dzień zorganizowanych wycieczek klasowych lub imprez ogólnoszkolnych o charakterze rozrywkowym i sportowym. Uczniowie w tym dniu nie mają prawa do samowolnego opuszczania Szkoły,

  b. 1 kwietnia - Prima Aprilis. Zajęcia dydaktyczne mogą się odbywać w nietypowy sposób (np. przygotowani uczniowie zamiast nauczyciela prowadzą lekcję, zamieniają się klasami, itp.),

  c. 1 czerwca - Dzień Dziecka na sportowo. Jest to dzień zajęć rekreacyjno-sportowych,

  d. 7 listopada - Święto Szkoły połączone z Dniem Patrona - zorganizowany np. w formie "Festiwalu Nauki".


       Uczeń ma obowiązek podkreślania odświętnym, galowym strojem następujących ważnych uroczystości szkolnych, tj.:

  a. rozpoczęcie roku szkolnego,
  b. zakończenie roku szkolnego,
  c. pożegnanie absolwentów,
  d. Święto Szkoły.


       Galowy strój dla dziewcząt, to biała bluzka z tarczą oraz czarna lub granatowa spódnica o stosownej długości, dla chłopców, to biała koszula z tarczą i granatowe lub czarne spodnie.